Pedagog szkolny

Drukuj

Godziny pracy pedagoga

 

godziny

PONIEDZIAŁEK

8.00 - 8.45

WTOREK

12.45 - 13.30

ŚRODA

8.00 - 8.45

10.50 - 11.35

11.50 - 12.35

12.45 - 13.30

CZWARTEK

 12.45 - 13.30

PIĄTEK

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

9.50 - 10.35

12.45 - 12.35

PEDAGOG SZKOLNY, A KTO TO?

Polska oświata na przełomie ostatnich dziesięcioleci ulegała ciągłym reformom i udoskonaleniom. Jednym z takich udoskonaleń było powołanie do życia etatów szkolnych pedagogów w 1973 roku. W obecnej chwili już chyba każda szkoła ma swojego pedagoga jednak nie wszyscy do końca mają świadomość zadań i funkcji tej osoby w szkole. Nie dość dokładnie zorientowani są rodzice, nauczyciele i uczniowie jaka jest rola pedagoga w szkole i środowisku oraz jaki zasięg mogą mieć działania tej osoby.

Najogólniej można powiedzieć, że celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Zadania szczegółowe wynikały będą ze specyfiki szkoły oraz środowiska z jakiego wywodzą się uczniowie. Można jednak stwierdzić, że dziś podobne problemy nękają większość społeczeństwa, dlatego funkcja pedagoga oraz jego zadania będą odnosiły się przede wszystkim do specyficznych zmian rozwojowych, zagrożeń, potrzeb oraz zjawisk niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w określonym wieku szkolnym.

Do zadań pedagoga szkolnego należy współpraca z nauczycielami w ich pracy wychowawczej. Zadaniem pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów zarówno tych szkolnych, osobistych jak i rodzinnych. Aby je poznać musi nawiązać kontakt z uczniami, ale przede wszystkim obserwować ich zachowanie i wychwytywać wszelkie nieprawidłowości, które mogą świadczyć o problemach. W tym celu może także analizować oceny ucznia, prowadzić specjalistyczne testy i badania, rozmawiać z jego wychowawcą i nauczycielami, czy też rodziną. Pedagog szkolny powinien także współpracować z policją w sprawach przestępstw i wykroczeń popełnianych przez uczniów.

Najważniejszym dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które mówi, że do zadań pedagoga należy:
1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2. określanie form i sposobów udzielania uczniom , w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Podstawowe zajęcia pedagoga szkolnego obejmują działania takie jak:

  • Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,
  • Współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania,
  • Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach,
  • Planowanie tematyki godzin wychowawczych,
  • Rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
  • Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,
  • Organizacja zajęć integracyjnych dla klas pierwszych,
  • Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia,
  • Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej,
  • Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jago rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.